SERVICE

ให้บริการบำรุงรักษาระบบน้ำครบวงจร

        นอกเหนือจากงานออกแบบและติดตั้งระบบกรองน้ำบริสุทธิ์   Reverse Osmosis(RO) แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมี บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา ดูแลระบบน้ำแบบครบวงจร  ตลอดจนแก้ไขซ่อมแซม   ปรับปรุงระบบเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา   อีกทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง และ อะไหล่พร้อมให้บริการ